Đăng Nhập
Thành phố nào được chọn làm thủ đô văn hóa của Châu Âu năm 2005?
A. Stockholm
B. Salzburg
C. Cock
D. Copenhagen
Vua Dục Đức là vua nhà Nguyễn có thời gian trị vì ngắn nhất, trong bao lâu?
A. 3 giờ
B. 3 ngày
C. 3 tháng
D. 3 năm
Hang nào ở Gruzia sâu nhất thế giới (theo phương thẳng đứng)?
A. Amitier
B. Krubera
C. Femme
D. Chiens
Hang động nào lớn nhất thế giới?
A. Sơn Đoòng
B. Femme
C. Amitier
D. Krubera
Loại rượu vang nào sau đây không tồn tại?
A. Vang vàng
B. Vang trắng
C. Vang đỏ
D. Vang xanh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122266
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: