Đăng Nhập
Trong Word, muốn tách 1 ô thành nhiều ô trong bảng, ta chọn:
A. Table - Cells
B. Table - Merge Cells
C. Tools - Split Cells
D. Table - Splip Cells
Trong Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + S là gì?
A. Xóa tập tin
B. Chèn kí hiệu đặc biệt
C. Lưu văn bản vào đĩa
D. Tạo tập tin mới
Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi, ta chọn lệnh nào?
A. View - Exit
B. Edit - Exit
C. Window - Exit
D. File - Exit
Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tắt đánh dấu chọn khối văn bản, ta thực hiện thao tác nào?
A. Bám phím Enter
B. Bấm phím cách
C. Bấm phím mũi tên
D. Bấm phím tab
Trên màn hình Word, tại thanh có chứa các hình ảnh: tờ giây trắng, đĩa vi tính, máy in,... được gọi là gì?
A. Thanh Format
B. Thanh Toolbar
C. Thanh Drawin
D. Thanh Status

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: