Đăng Nhập
Ngày 24/08 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Uruguay
B. Uganda
C. Ukraine
D. Uzbekistan
Ngày 02/12 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Oman
B. Yemen
C. Qatar
D. UAE
Ngày 04/07 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Nhật Bản
B. Nga
C. Hoa Kỳ
D. Đức
Ngày 25/08 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Ukraine
B. Uganda
C. Uzbekistan
D. Uruguay
Ngày 01/09 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Uzbekistan
B. Uruguay
C. Uganda
D. Ukraine

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: