Đăng Nhập
Theo học thuyết tiến hóa thì con vật nào tiên hóa nhất?
A. Ếch
B. Cá
C. Kỳ nhông
D. Khỉ
Theo học thuyết tiến hóa thì con vật nào tiên hóa nhất?
A. Tôm
B. Cá
C. Mực
D. Rắn
Theo học thuyết tiến hóa thì con vật nào tiên hóa nhất?
A. Kiến
B. Chim
C. Rắn
D. Mèo
Các loài sau loài nào tiến hóa nhất?
A. Linh trưởng
B. Bò sát
C. Chim
D. Nhuyễn thể
Các loài thực vật sau, loại nào tiến hóa nhất
A. Dương xỉ
B. Hạt trần
C. Hạt kín
D. Không có hoa

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122391
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: